Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Αγρόκτημα Κωσταραζίου - Η παραχώρηση δασικής έκτασης στο Δ.Σ. του δήμου Ορεστίδος.Στην τακτική συνεδρίαση του δήμου Ορεστίδος που θα πραγματοποιηθεί στις 28/2 και ώρα 20:00 μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν περιλαμβάνεται και η γνωμοδότησης του Δήμου Ορεστίδος σχετικά με την παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης στο αγρόκτημα Κωσταραζίου.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            'Αργος Ορεστικό  24-2-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                                           Αριθμ.Πρωτ: 1917
ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                               

Π ρ ό σ κ λ η σ η

1) Το Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου.
2) Τις κυρίες και τους κυρίους
Δημοτικούς Συμβούλους.
3) Τους Προέδρους των Κοινοτήτων.
4) Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων

Κοιν:
Μ.Μ.Ε, ΤΕΕ

Σας καλούμε να προσέλθετε  την   28 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 20:00 σε  τακτική συνεδρίαση  στο Δημαρχείο, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.  Έγγραφα αιτήσεις (Top farmf)
 2. Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής υλικών (ΕΚΠΟΤΑ) .
 3. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Δημοτικής επιτροπής Παιδείας
 4. Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ορεστίδος.
 5. Ορισμός μελών στις  επιτροπές παραλαβής έργων Δήμου Ορεστίδος για το έτος 2013
 6. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων
 7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για μίσθωση- εκμίσθωση ακινήτων
 8. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης
 9. Συγκρότηση Συμβουλίου ένταξης μεταναστών
 10. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ορεστίδος με την επωνυμία: Οργανισμός παιδείας αθλητισμού κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης .
 11. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της  Κοινωφελούς επιχείρησης  Δήμου Ορεστίδος.
 12. Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων των  Ν.Π.Δ.Δ. σχολικών επιτροπών του Δήμου Ορεστίδος.
 13. Συγκρότηση  επιτροπής για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφος 6 του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων.
 14. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του 2ου υποέργου της πράξης με τίτλο «ΣΤΕΓΗ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ».
 15. Έγκριση  παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:  «ΣΤΕΓΗ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ »
 16. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα του Δήμου που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
 17. Έγκριση της υπ. αρίθμ. 1/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:   Οργανισμός παιδείας αθλητισμού κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης σχετικά με τη ψήφιση του πρ/σμού οικ. Έτους 2013.
 18. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δήμου και ΝΠΔΔ).
 19. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου εκτός έδρας  χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και ανάληψη δαπάνης
 20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Γ.Π.Σ. Δήμου Ορεστίδος
 21. Ανατροπή και μη εκτέλεση αναλήψεων υποχρέωσης
 22. Απευθείας εκμίσθωση του Πολιτιστικού κέντρου Άργους Ορεστικού
 23. Διακοπή προγραμματικών συμβάσεων Δήμου Ορεστίδος με Δήμο Νεστορίου.
 24. Γνωμοδότησης του Δήμου Ορεστίδος σχετικά με την παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης στο αγρόκτημα Κωσταραζίου της Δημοτικής Ενότητας Ίωνος Δραγούμη.

Παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων  να προσέρχονται στο Δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για το ανωτέρω θέμα  από το φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.