Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Δήμος Άργους Ορεστικού - Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

kostarazi news
Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού σήμερα το απόγευμα στις 18:00.


Σας καλούμε να προσέλθετε την 4η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα  18:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημαρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Α/Α ΘΕΜΑ 

1) Ο.Ε.Υ. Δήμου Άργους Ορεστικού. 

2) Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2014. 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω περιορισμένων χρονικών περιθωρίων εν όψη και της συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. νομού Καστοριάς και των επικείμενων εκλογών. 

Παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων να προσέρχονται στο Δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για το ανωτέρω θέμα από το φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος 
Αλέξανδρος Καράτζιος