Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Άργος Ορεστικό - Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Άργος Ορεστικό - Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη ψήφιση του προϋπολογισμού


Σας καλούμε να προσέλθετε την 22η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε ειδική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού οικ. έτους 2015.

Παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων να προσέρχονται στο Δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για το ανωτέρωθέμα από το φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.