Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Κλειστά και τα σχολεία στο Δήμο Άργους Ορεστικού έως τις 9 Ιανουαρίου.


Κλειστά και τα σχολεία στο Δήμο Άργους Ορεστικού έως τις 9 Ιανουαρίου.

«Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων του Δήμου Άργους Ορεστικού»


Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου έχοντας υπόψη:

1.- Την απότομη πτώση της θερμοκρασίας και τη δημιουργία συνθηκών ολικού παγετού για αρκετές ημέρες2. - Την υπολειτουργία των συστημάτων θέρμανσης των σχολικών μονάδων λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων3. - Την μη ομαλή ροή στην αγορά στερεών και υγρών καυσίμων θέρμανσης (πέλλετ-πετρέλαιο) 3.-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 5.-Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 στ ́, εδάφιο 27 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 


Την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού έως την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015, οπότε και θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης και θα υπάρξει νέα ενημέρωση.


Ο Δήμαρχος 


Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου